MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT

SISÄLLYSLUETTELO

1 SOVELTAMISALA

2 TARJOUS

3 SOPIMUS

4 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

5 HINTA

6 KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

7 ASIAKIRJAT

8 TAVARAN VARASTOINTI JA KULJETUS

9 OSAPUOLTEN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

10 TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS

11 VAARANVASTUU JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

12 TAVARAN TOIMITUSKUNTO

13 TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN

14 VIRHEILMOITUS

15 VASTUU TOIMITUKSEN VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA

16 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

17 MUUT SOPIMUSRIKKOMUKSET

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

19 ERIMIELISYYDET

EHDOT

1 SOVELTAMISALA

1.1

Hirsikehikoiden valmistajan (näissä ehdoissa myyjä) ja kuluttajan (ostaja) välisissä hirsituotteiden (tavara) kauppaa koskevissa sopimuksissa noudatetaan näitä sopimusehtoja alla olevan sisältöisinä, jollei erikseen kirjallisesti toisin sovita.

1.2

Näiden sopimusehtojen lisäksi ostajan ja myyjän väliseen sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

2 TARJOUS

Myyjän kirjallinen tarjous on sitovana voimassa yhden viikon sen päiväyksestä, jollei muuta ole erikseen sovittu.

3 SOPIMUS

3.1

Sitova sopimus syntyy, kun tilaus on kirjallisesti/ sähköpostilla vahvistettu.

3.2

Sopimuksen ehdot on liitetty tilausvahvistukseen.

4 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sopimusta muuttavat ja täydentävät ehdot on molempien osapuolten hyväksyttävä. Ne ja kummankin osapuolen antamat tiedot on syytä vahvistaa kirjallisesti/ sähköpostilla toteennäyttämisen helpottamiseksi.

5 HINTA

5.1

Hinta on kiinteä ja perustuu sovittuun toimituslaajuuteen ja -aikaan. Se sisältää sopimuksen syntyessä voimassa olevat välilliset verot ja maksut.

5.2

Tilauksen vahvistamisen jälkeen tapahtuvista toimitus- tai rakennussuunnitelmien muutoksista ja niiden vaikutuksesta hintaan on aina erikseen sovittava myyjän kanssa. 

5.3

Myyjällä on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa, jos

- korotus johtuu sellaisesta lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, jota myyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä

- myyjän suoritusta on lykätty ostajasta johtuvasta syystä ja hinnankorotus johtuu myyjälle tämän vuoksi aiheutuvasta kustannusten noususta

- korotus johtuu sellaisten tietojen paikkansa pitämättömyydestä, jotka ostaja on antanut tai joiden hankkiminen on ollut ostajan vastuulla.

6 KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN

6.1

Kauppahinta maksetaan laskua vastaan tilausvahvistuksen ja siinä sovitun maksuaikataulun mukaisesti.

6.2

Jos kauppahinta suoritetaan pankin välityksellä, sen katsotaan tulleen maksetuksi sinä päivänä, jona pankki on hyväksynyt ostajan maksutoimeksiannon.

6.3

Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on, milloin tilausta ei peruuteta tai sopimusta pureta, oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon eräpäivästä lukien.

6.4

Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on oikeus pidättyä toimituksesta, kunnes maksu on tapahtunut. Toimituksen pidättämisestä on ilmoitettava ostajalle. Myyjällä on oikeus korvaukseen toimituksen pidättämisestä aiheutuneista yli määräisistä kustannuksista.

7 ASIAKIRJAT

7.1

Kaikki myyjän luovuttamat asiakirjat, kuten piirustukset sekä asennus- ja työ-ohjeet, ovat tämän omaisuutta ja ne on tarkoitettu ostajan käyttöön sopimuksen kohteeksi tulevassa rakennushankkeessa. Ostaja ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja kolmannelle.

7.2

Kumpikin osapuoli vastaa toimittamiensa suunnitelmien ja asiakirjojen sekä niiden perusteena olevien tietojen oikeellisuudesta.

8 TAVARAN VARASTOINTI JA KULJETUS

Jollei toisin ole sovittu, ostaja huolehtii kuljetuksesta sekä vastaa kuljetuskustannuksista. Myyjä vastaa tavaran varastoinnista ja pakkaamisesta tavaran luovutukseen asti.

9 OSAPUOLTEN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

9.1

Sopimuksen syntymisen jälkeen ostajalle luovutetut piirustukset, työselitykset ja kirjalliset ohjeet tarkentavat toimitusta. Ostajan on tutustuttava niihin mahdollisimman pian ne saatuaan ja tehtävä viipymättä mahdolliset huomautuksensa myyjälle.

9.2

Ostaja huolehtii rakennusluvan ja muiden tarvittavien lupien hankkimisesta. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan myyjälle rakennusluvasta aiheutuvista muutoksista sopimukseen tai toimittamaan myyjälle jäljennöksen rakennusluvasta.

9.3

Ostaja huolehtii asennuksesta ja vastaa siitä, että myyjän luovuttamia piirustuksia sekä muita asiakirjoja samoin kuin myyjän antamia asennus- ja työohjeita noudatetaan huolellisesti ja työt rakennuspaikalla tehdään muutenkin hyvän rakennustavan mukaisesti.

9.4

Osapuolet ovat myös velvollisia myötävaikuttamaan siihen, että haittoja ja lisäkustannuksia rajoitetaan niin paljon kuin mahdollista, sekä neuvottelemaan keskenään niihin liittyvistä toimenpiteistä.

10 TOIMITUKSEN VIIVÄSTYS

10.1

Jos myyjä ei sovittuna aikana voi täyttää suoritustaan lainkaan tai joltakin osalta, tai ostaja ei voi ottaa myyjän suoritusta vastaan sovittuna aikana tai jos viivästys näyttää todennäköiseltä, tästä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. Viivästyksen syy ja uusi toimitusajankohta on aina ilmoitettava kirjallisesti.

10.2

Jos myyjän suoritus viivästyy, ostajalla on aina oikeus vakiokorvaukseen, paitsi jos viivästys johtuu kohdassa 10.5 tarkoitetusta ylivoimaisesta esteestä. Vakiokorvauksen määrä on ensimmäisen viivästyskuukauden kultakin alkaneelta viivästysviikolta 0,5 prosenttia viivästynyttä suoritusta vastaavasta osasta hintaa ja tämän jälkeen kultakin alkaneelta viivästysviikolta 1 prosentti vastaavasta osasta hintaa.

10.3

Jos viivästys tavaran luovutuksessa viivästyttää muiden, jo toimitettujen tavaroiden asennusta, vakiokorvauksen määrä lasketaan sellaisesta osasta hintaa, johon on luettu mukaan kyseisten tavaroiden osuus.

10.4

Vakiokorvauksen enimmäismäärä on 10 prosenttia 10.2 ja 10.3 kohdissa tarkoitetusta osasta hintaa.

10.5

Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta maksaa vakiokorvausta tai muuta vahingonkorvausta, jos myyjä osoittaa, että suorituksen viivästys johtuu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia myyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Jos myyjä ei viipymättä ilmoita kirjallisesti tällaisen ylivoimaisen esteen alkamisesta ostajalle, myyjä ei voi vedota siihen vapauttamisperusteena.

10.6

Ostaja saa purkaa sopimuksen myyjän viivästyksen vuoksi, jos siitä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Jos sopimuksen kohteena olevat tavarat on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää niitä hyväkseen muulla tavoin, ostaja ei saa purkaa sopimusta, ellei viivästys ole kestänyt yli 60 päivää.

Ostaja saa kuitenkin purkaa sopimuksen jo ennen kuin viivästys on kestänyt yli 60 päivää, jos hän joutuisi kohtuuttomaan tilanteeseen sen vuoksi, että hänen olisi pysyttävä sopimuksessa. Jos viivästynyt tavara voidaan hankaluudetta korjata muualta hankittavalla vastaavalla tavaralla, ostajalla on sen osalta oikeus purkaa sopimus, jollei tavaraa ole toimitettu hänen asettamansa kohtuullisen lisäajan kuluessa.

10.7

Jos ostaja purkaa sopimuksen kokonaan tai osaksi eikä myyjän jo tekemää suoritusta voida palauttaa olennaisesti muuttumattomana tai ilman, että ostajalle aiheutuu olennaista haittaa, myyjällä on oikeus saada suorituksestaan korvaus, joka vastaa sen arvoa ostajalle.

11 VAARANVASTUU JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

11.1

Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kunnes tavara on luovutettu ostajan hallintaan tai tavara on lähetetty ostajalle.

11.2

Silloin kun myyjä vastaa kuljetuksesta, tavaran luovutus on tapahtunut, kun tavara on lastattu kuljetusliikkeen kuljetusvälineeseen, ellei ole sovittu muusta luovutusajankohdasta (esimerkiksi toimituslausekkein).

11.3

Jos tilausvahvistuksen mukaan ostaja vastaa tavaran kuljetuksesta, vaaranvastuu tavarasta siirtyy hänelle, kun tavara kuormattu hänen hankkimaansa kuljetusvälineeseen.

11.4

Luovutuksen jälkeen kaupan kohdetta myyjästä riippumattomasta syystä kohdanneesta tuhoutumisesta, katoamisesta tai vahingoittumisesta vastaa ostaja, jonka on siis vahingosta huolimatta maksettava kauppahinta. Ostajan asiana on myös huolehtia tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä lähtien, kun vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle.

11.5

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun hinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu.

12 TAVARAN TOIMITUSKUNTO

Tavaran tulee kaikilta osiltaan olla sopimuksen ja myyjän puolelta annettujen tietojen mukaista. Niiden on muutenkin vastattava sitä, mitä ostajalla yleensä on ollut perusteltua aihetta olettaa. Tavaran on oltava pakattu ja suojattu asianmukaisesti.

13 TOIMITUKSEN TARKASTAMINEN

13.1

Jos toimituksen suorittaa myyjä, toimituksen mukana on rahtikirja tai muu kuljetusasiakirja, johon ostaja kuittaa tavaran vastaanotetuksi. Jos pakkauksia avaamatta havaitaan, että tavaraa puuttuu tai että se on vahingoittunut, ostajan on tehtävä siitä merkintä kuljetusasiakirjaan.

13.2

Ostajan on luovutuksen jälkeen tarkastettava tavara. Erityisesti ostajan on tarkastettava tavara, jonka pakkaus on vioittunut. Hänen ei tavaran tarkastamiseksi tarvitse avata muita pakkauksia. Jos ostaja laiminlyö tarkastuksen, hän vaarantaa oikeutensa ja mahdollisuutensa saada virheet ja puutteet korjatuiksi.

13.3

Ostajan on ilmoitettava toimituksen virheistä tai puutteista kohdan 14 mukaisesti.

14 VIRHEILMOITUS

14.1

Ostajan on ilmoitettava virheestä tai puutteesta myyjälle välittömästi ja aina ennen kasausta, kun hän huomasi virheen tai puutteen tai hänen olisi pitänyt huomata se.

14.2

Jos ostaja haluaa vedota elinkeinonharjoittajan virhevastuuseen, hänen on ilmoitettava tälle virheestä tai puutteesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän huomasi virheen tai hänen olisi pitänyt huomata se ja hänellä oli käytettävissään tarvittavat tiedot elinkeinonharjoittajasta. Erillistä ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos elinkeinonharjoittaja on muutoin saanut tietää virheilmoituksesta.

15 VASTUU TOIMITUKSEN VIRHEISTÄ JA PUUTTEISTA

15.1

Myyjä on velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan tavaran virheen tai vaihtamaan virheellisen tavaran kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun virhe tuli myyjän tietoon ja myyjälle varattiin tilaisuus korjata virhe tai suorittaa vaihto.

15.2

Kiireellisistä tai vähäisistä korjauksista osapuolet voivat sopia suullisesti.

15.3

Vaihdettu tavara ja materiaali kuuluvat myyjälle.

15.4

Silloin kun ostaja huolehtii asennuksesta tai muusta hänelle sopimuksen mukaan kuuluvasta työstä, myyjä ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu

- väärin tai vastoin ohjeita suoritetusta työstä

- muutoksesta, joka on tehty ilman myyjän lupaa tai myötävaikutusta

- siitä, että työtä on jatkettu tavarassa havaitusta virheestä huolimatta, jos se olennaisesti vaikeuttaa virheen korjaamista.

15.5

Osapuolen, joka havaitsee vahingon, on välittömästi ryhdyttävä kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin sen rajoittamiseksi. Se, joka laiminlyö tämän, saa kärsiä vastaavan osan vahingosta. Vahingon rajoittamisesta johtuvat kohtuulliset kustannukset on aina korvattava.

15.6

Jollei virheen oikaisu tule kysymykseen tai jollei oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja on ilmoittanut virheestä ja myyjä on saanut asian vaatiman tilaisuuden kohteen tarkastukseen, ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta.

16 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Jos ostaja ennen tavaran luovutusta peruuttaa tilauksen, myyjällä on oikeus pitää käsiraha.

17 MUUT SOPIMUSRIKKOMUKSET

17.1

Myyjä saa purkaa sopimuksen ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä ei saa purkaa sopimusta ostajan maksuviivästyksen vuoksi sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on suoritettu.

17.2

Jos tavaran luovutus viivästyy ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus viivästyksen vuoksi tarpeellisiksi tulleista kuljetus-, varastointi- tai suojauskustannuksista sekä vakuutusmenoista 50 €/ viikko, ellei toisin ole erikseen sovittu.

17.3

Jos tavaran toimittaminen viivästyy kohtuuttomasti ostajan puolella olevasta syystä, myyjällä on oikeus purkaa sopimus.

18 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen suostumusta.

19 ERIMIELISYYDET

19.1

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, jossa voidaan esimerkiksi kuulla asiantuntijoita, ostaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

19.2

Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa.